Про затвердження Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України
від 14 грудня 2005 року N 1137

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 січня 2006 р. за N 42/11916

Відповідно до Законів України "Про природні монополії", "Про електроенергетику" та Указу Президента України від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила приєднання електроустановок до електричних мереж (додаються).

2. Відділу регулювання відносин ліцензіатів із споживачами (Городиський І. М.) у встановленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

Голова Комісії 

В. Кальченко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 


 
А. В. Дашкевич 

Перший заступник Міністра
палива та енергетики України 


Ю. В. Продан 

Голова Антимонопольного
комітету України 


О. О. Костусєв 

Перший заступник Голови
Державного комітету України з
питань технічного регулювання та
споживчої політики 


 
 
І. Б. Саєвич 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України
від 14 грудня 2005 р. N 1137

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 січня 2006 р. за N 42/11916 


Правила приєднання електроустановок до електричних мереж

Ці Правила регулюють діяльність суб'єктів природних монополій з питань доступу споживачів до товарів, що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій і затверджені з метою забезпечення рівноправного доступу суб'єктів господарювання до електричних мереж.

1. Загальні положення

1.1. Правила регулюють відносини, які виникають під час приєднання та підключення новозбудованих, реконструйованих чи модернізованих електроустановок замовників (крім когенераційних установок) до електричних мереж.

1.2. Для цілей цих Правил терміни та визначення вживаються у такому значенні:

акт допуску про підключення електроустановки - документально оформлений у встановленому цими Правилами порядку висновок про можливість безпечної та безаварійної подачі напруги на електроустановку (далі - акт допуску);

вихідні дані для проектування - перелік обґрунтованих технічних вимог щодо інженерного електрозабезпечення об'єкта будівництва або реконструкції чи модернізації;

власник електричних мереж - юридична або фізична особа, якій належать на праві власності електроустановки, призначені для передачі та/або розподілу електричної енергії;

договір про приєднання - письмова домовленість про взаємні зобов'язання сторін, яка встановлює зміст та регулює правовідносини між сторонами під час отримання та виконання технічних умов приєднання електроустановки замовника до електричних мереж власника;

допуск на підключення електроустановки - комплекс заходів, необхідних для забезпечення безпечної та безаварійної подачі напруги та спрямованих на запобігання випадків подачі напруги з порушенням вимог Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31 липня 1996 р. N 28, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 2 серпня 1996 р. за N 417/1442 (із змінами) (далі - Правила користування електричною енергією), Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. N 1357 (із змінами), та цих Правил;

замовник - фізична або юридична особа, яка бажає приєднати до електричних мереж новозбудовані, реконструйовані чи модернізовані електроустановки або змінити категорію з надійності їх електрозабезпечення;

оперативно-технічне обслуговування - цілодобова технічна експлуатація електроустановок із забезпеченням надійного і безперебійного, з дотриманням вимог енергетичної безпеки, постачання електричної енергії споживачам;

приєднання електроустановки - надання власником мереж послуги замовнику із створення технічної можливості здійснення передачі в точку приєднання до електроустановки замовника відповідної потужності електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням її якості та надійності (далі - приєднання);

точка приєднання електроустановки - запроектована або фактично існуюча межа балансової належності електроустановки;

технічні умови приєднання електроустановки замовника до електричної мережі - документ, що видається замовнику власником електричних мереж і містить вихідні дані для проектування (далі - технічні умови);

транзитна електроустановка - електроустановка, якою електрична енергія, крім власника цієї електроустановки, передається іншим суб'єктам господарювання або споживачам електричної енергії.

Інші терміни та визначення вживаються в цих Правилах у значенні, установленому Правилами користування електричною енергією.

1.3. Приєднання електроустановки замовника здійснюється власником електричних мереж на підставі договору про приєднання, який укладається за взаємною згодою між власником електричних мереж та замовником.

Технічні умови приєднання до електричної мережі електроустановки замовника, що будується або реконструюється чи модернізується, є невід'ємним додатком до договору про приєднання і містять вихідні дані для проектування.

1.4. Електропередавальна організація не має права відмовити в приєднанні до її мереж електроустановки замовника за умови дотримання ним цих Правил.

До магістральних та/або міждержавних електричних мереж можуть бути приєднані виключно електроустановки ліцензіата з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та/або електроустановки, призначені для виробництва електричної енергії. Приєднання електроустановок споживачів, за винятком електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, безпосередньо до магістральних та/або міждержавних електричних мереж не допускається.

Приєднання електроустановок замовників до джерел живлення власних потреб підстанцій або електростанцій не допускається.

Не дозволяється приєднання електроустановки, унаслідок виконання якого споживач буде володіти транзитними електроустановками.

1.5. У разі, якщо в межах території, на якій розташовані електроустановки або передбачається будівництво нових електроустановок замовника, здійснюють свою діяльність декілька електропередавальних організацій, розмежування повноважень між ними щодо приєднання електроустановок замовників до електричної мережі визначаються відповідно до технічних параметрів електроустановок (потужності, напруги тощо) та вибору замовника.

1.6. Споживач має право приєднати до власних технологічних електричних мереж електроустановку замовника в межах дозволеної потужності. У разі незгоди споживача на приєднання електроустановок замовника до своїх електричних мереж, споживач протягом 5 робочих днів з дня звернення замовника повідомляє останнього про відмову.

1.7. Приєднання електроустановки замовника до електричної мережі передбачає такі етапи:

визначення замовником проектної організації, яка розроблятиме на договірних умовах із замовником відповідну проектну документацію;

подання замовником власнику мереж заяви про приєднання його електроустановки до електричної мережі, документів, необхідних для видачі технічних умов приєднання та оплата замовником вартості видачі технічних умов приєднання;

підготовка власником електричних мереж проекту договору про приєднання та технічних умов приєднання;

видача замовнику проекту договору про приєднання та технічних умов приєднання;

підписання сторонами договору про приєднання;

розроблення й узгодження замовником (або проектною організацією на договірних умовах із замовником) проектної документації для об'єктів будівництва, реконструкції або модернізації;

розроблення й узгодження сторонами договору про приєднання схеми передачі електричної потужності до об'єднаної енергетичної системи України (у разі приєднання електроустановки, яка призначена для виробництва електричної енергії та паралельної роботи з об'єднаною енергетичною системою України) відповідно до умов договору про приєднання;

оплата замовником власнику мереж вартості приєднання відповідно до умов договору про приєднання;

будівництво і монтажно-налагоджувальні роботи;

проведення приймально-здавальних випробувань;

отримання допуску на підключення електроустановки замовника до електричної мережі;

укладення договорів, передбачених Правилами користування електричною енергією, затвердженими постановою НКРЕ від 31 липня 1996 р. N 28, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1996 р. за N 417/1442 (із змінами), або Правилами користування електричною енергією для населення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. N 1357 (із змінами);

підключення електроустановки замовника до електричної мережі;

забезпечення власниками транзитних електроустановок їх оперативно-технічного обслуговування (у разі їх наявності).

1.8. Спірні питання між замовником та власником мереж розглядаються в межах наданих законодавством повноважень НКРЕ, центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, Антимонопольним комітетом України, Держенергонаглядом та в судовому порядку.

2. Підготовка та видача технічних умов

2.1. Технічні умови приєднання видаються власником електричних мереж у разі приєднання нової електроустановки, збільшення електричної потужності електроустановки внаслідок реконструкції чи модернізації, зміни вимог замовника до надійності електрозабезпечення електроустановки.

У разі зміни форми власності чи власника електроустановки за умови, що це не призведе до зміни технічних параметрів та вимог до категорії з надійності електрозабезпечення цієї електроустановки, нові технічні умови приєднання не видаються.

2.2. У разі необхідності приєднання електроустановки замовника до електричних мереж напругою вище 1000 В технічні умови приєднання розробляються власником мереж з урахуванням вимог детальних планів території та схем розвитку електричних мереж напругою вище 1000 В на поточний та перспективний періоди, розроблених на підставі генеральних планів населених пунктів.

2.3. За умови досягнення між відповідним споживачем та замовником взаємної згоди щодо приєднання електроустановок замовника до електричної мережі споживача технічні умови приєднання видаються цим споживачем у межах дозволеної потужності за узгодженням з електропередавальною організацією та/або постачальником електричної енергії вимог до організації розрахункового обліку електричної енергії та точок установлення розрахункових засобів обліку, категорії струмоприймачів з надійності електрозабезпечення.

За письмовою згодою споживача електропередавальна організація може видати замовнику технічні умови приєднання його електроустановок до технологічних електричних мереж споживача та проконтролювати розподіл електричної потужності.

У разі, якщо в споживача недостатньо дозволеної потужності для підключення електроустановки замовника або схема електрозабезпечення електроустановки споживача не відповідає вимогам з надійності електрозабезпечення електроустановки замовника, замовник звертається із запитом до електропередавальної організації щодо видачі технічних умов приєднання до електричних мереж електропередавальної організації.

2.4. Для отримання технічних умов та проекту договору про приєднання замовник звертається до власника електричних мереж за місцем розташування його електроустановок із заявою про приєднання.

2.5. У заяві про приєднання електроустановок юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності мають бути такі дані:

сфера діяльності, місцезнаходження та банківські реквізити заявника;

назва об'єкта та його місцезнаходження, мета отримання технічних умов приєднання (будівництво, реконструкція, модернізація, зміна категорії надійності електрозабезпечення, збільшення потужності).

До заяви додаються:

квитанція про оплату вартості видачі технічних умов;

підписаний заявником та проектувальною організацією Опитувальний лист для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, складений за типовою формою (додаток 1);

ситуаційний план із зазначенням місця розташування електроустановки;

копія дозволу, отриманого в установленому порядку на проектно-вишукувальні роботи на певній ділянці;

копія документа, який підтверджує право власності на цей об'єкт та право власності чи використання земельної ділянки під будівництво або реконструкцію чи модернізацію об'єкта;

копія належним чином оформленої довіреності на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори.

2.6. У заяві про приєднання електроустановок фізичних осіб (населення) мають бути наведені такі дані:

назва об'єкта та його місцезнаходження, паспортні дані заявника;

мета отримання технічних умов приєднання (будівництво, реконструкція, модернізація, зміна категорії надійності електрозабезпечення, збільшення потужності).

До заяви додаються:

квитанція про оплату вартості видачі технічних умов;

підписаний замовником Опитувальний лист для населення, складений за типовою формою (додаток 2), у якому зазначаються відомості про параметри об'єкта замовника;

копія свідоцтва про право власності або іншого документа, що підтверджує право власності або користування об'єктом.

2.7. Вартість видачі технічних умов приєднання або змін до них визначається організацією, яка розробляє і видає технічні умови згідно з кошторисом, складеним на підставі Порядку надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.99 N 2328.

2.8. У разі зміни даних, зазначених в Опитувальному листі, замовник має додатково звернутися до організації, яка видала технічні умови щодо внесення змін до технічних умов приєднання та умов договору про приєднання.

Видача нових технічних умов та укладення договору про приєднання або внесення змін до них здійснюється відповідно до встановленого цими Правилами порядку.

2.9. Власник мереж під час підготовки технічних умов приєднання має керуватися принципами надійності електрозабезпечення відповідно до заявленої замовником категорії струмоприймачів з надійності електрозабезпечення, указаної у заяві про приєднання (при підготовці технічних умов приєднання ця категорія може бути змінена власником мереж за умови погодження із замовником), енергозбереження, забезпечення якості електричної енергії, мінімальної вартості експлуатаційних витрат під час передачі електричної енергії.

Вимоги технічних умов приєднання мають відповідати нормативно-правовим актам України та нормативно-технічним документам щодо будівництва та проектування.

Точка обліку електричної енергії має збігатися з запроектованою межею балансової належності в точці приєднання електроустановки замовника (за винятком електроустановок на тимчасових об'єктах, віддалених географічно (бурових, земснарядах тощо), точка обліку для яких установлюється безпосередньо на об'єкті).

Усі узгодження технічних умов приєднання електроустановки між структурними підрозділами власника електричних мереж (внутрішні узгодження) виконуються цим власником електричних мереж самостійно.

У разі, якщо напруга в точці приєднання електроустановки понад 1000 В, технічні умови приєднання цієї електроустановки мають бути погоджені власником електричних мереж з Держенергонаглядом.

2.10. Технічні умови приєднання до електричних мереж електроустановок юридичних осіб та фізичних осіб (крім населення) складаються за типовою формою (додаток 3) та містять:

1) основні відомості про об'єкт та його місцезнаходження, у тому числі призначення об'єкта та прогнозований рік завершення будівництва;

2) величину прогнозованого максимального навантаження (у тому числі за категоріями надійності електрозабезпечення струмоприймачів), прогнозовану величину потужності струмоприймачів екологічної, аварійної та технологічної броні (для струмоприймачів I та II категорій за надійністю електрозабезпечення);

3) точки приєднання (підстанція, електростанція, лінія електропередачі, розподільний пристрій, секції розподільного пристрою, комірки), величину номінальної напруги електромережі, до якої приєднуються електроустановки замовника, виділення відповідного електрообладнання на окремі резервні лінії живлення для збереження електрозабезпечення цього електрообладнання у разі виникнення дефіциту потужності в об'єднаній енергетичній системі України;

4) розрахункове значення струму короткого замикання в точці підключення (розрахунок забезпечується власником мереж);

5) технічні характеристики електричної мережі;

6) вимоги до розрахункового обліку електричної енергії та точки (місця) установлення розрахункових засобів обліку, у тому числі для струмоприймачів екологічної броні;

7) технічні вимоги до компенсації реактивної потужності;

8) рекомендації щодо встановлення засобів вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії, якщо приєднання електроустановок замовника до електричної мережі може призвести до погіршення якості електричної енергії;

9) вимоги до автоматичного частотного розвантаження (АЧР), системної протиаварійної автоматики (СПА);

10) вимоги до релейного захисту, автоматики, телемеханіки, зв'язку, ізоляції, захисту від перенапруги й електробезпеки, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою шиною нейтралі тощо;

11) специфічні вимоги щодо живлення електроустановок замовника, які стосуються резервного живлення, допустимості паралельної роботи елементів електричної мережі;

12) вимоги до електрозабезпечення приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва, реконструкції чи модернізації об'єктів електромереж;

13) рекомендації щодо використання типових проектів електрозабезпечення електроустановок;

14) рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження.

2.11. Технічні умови приєднання до електричних мереж електроустановок для населення складаються за типовою формою (додаток 4) та містять:

1) назву об'єкта чи електроустановки та його місцезнаходження;

2) величину розрахункового навантаження, у тому числі на електроопалення, електроводонагрівання;

3) напругу, на якій здійснюється підключення;

4) вимоги до влаштування розрахункового обліку електричної енергії;

5) вимоги до влаштування систем захисту від пошкоджень та недопущення перевищення дозволеної потужності;

6) вимоги до влаштування заземлення та захисних заходів електробезпеки в точці підключення.

2.12. Технічні умови приєднання електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії, складаються за типовою формою (додаток 5) та додатково містять:

2.12.1. Для електроустановки, призначеної для паралельної роботи з об'єднаною енергетичною системою України:

розрахункові значення струмів короткого замикання в точці підключення електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії до існуючої електричної мережі;

вимоги щодо перевірки обладнання в точці приєднання на дію струму короткого замикання, виходячи з умов підживлення короткого замикання від електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії;

вимоги щодо влаштування автоматичного переводу навантаження електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії, у разі аварійного знеструмлення в точці приєднання шляхом організації додаткових підключень цієї електроустановки за відповідними колами. Кількість та параметри додаткових кіл підключення визначаються виходячи з потужності, яку необхідно передати;

вимоги щодо обладнання електроустановки захистом від пошкоджень, у тому числі в точці приєднання;

вимоги щодо встановлення устаткування, яке унеможливлює пошкодження обладнання в точці приєднання у разі несинхронного включення;

вимоги щодо встановлення автоматики відокремлення для переводу в автономний режим електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії у разі порушень в об'єднаній енергетичній системі України роботи, а також можливість ручної та автоматичної синхронізації та виведення цієї електроустановки на паралельну роботу з об'єднаною енергетичною системою України;

вимоги щодо встановлення засобів вимірювальної техніки, що забезпечать контроль параметрів якості електричної енергії, яка надходить у мережу об'єднаної енергетичної системи України від електроустановки;

вимоги щодо влаштування резервного захисту у разі відмови захисту обладнання, що відключає коротке замикання у бік електроустановки;

вимоги щодо розрахунку максимальної та мінімальної електричної потужності, що передбачається до видачі в енергосистему;

рекомендації щодо встановлення засобів діагностики та реєстрації аварійних параметрів та режимів роботи цієї електроустановки.

2.12.2. Для електроустановки, не призначеної для паралельної роботи з об'єднаною енергетичною системою України:

вимогу щодо обладнання схеми переключення електроустановки в електричну мережу замовника пристроєм для блокування або двостороннім триполюсним перекидним рубильником з метою уникнення подачі напруги від електроустановки в об'єднану енергетичну систему України та одночасне підключення мереж замовника до об'єднаної енергетичної системи України та електроустановки;

вимогу щодо влаштування на розподільчому щиті електроустановки постійного контролю наявності напруги з боку об'єднаної енергетичної системи України шляхом установлення відповідного засобу вимірювальної техніки та контрольної електричної лампи.

2.13. Технічні умови приєднання електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії, видаються після надання замовником виконаного відповідною проектною організацією розрахунку стійкості обладнання, яке має бути підключене, максимальному ударному струму несинхронного включення у разі виникнення аварійного режиму в об'єднаній енергетичній системі України. При перевищенні величини цього струму нормально допустимої величини паралельна робота цієї електроустановки з об'єднаною енергетичною системою України не допускається.

3. Виконання технічних умов

3.1. Власник мереж має забезпечити відповідно до умов договору про приєднання технічну можливість підключення електроустановок замовника в точці приєднання.

Замовник має забезпечити за власний рахунок виконання технічних умов та оплатити власнику електричних мереж вартість приєднання до електричних мереж.

У разі приєднання віддалених географічно тимчасових об'єктів (бурових, земснарядів тощо) замовник за власний рахунок забезпечує будівництво ліній електропередач від електричних мереж власника мереж до об'єкта замовника, які є невід'ємною частиною електроустановки замовника.

У разі, коли передбачається проведення реконструкції або модернізації розподільчих електричних мереж або технологічного обладнання власника електричної мережі, пов'язаних з приєднанням електроустановки замовника, власник цієї електроустановки має право звернутися до Національної комісії регулювання електроенергетики України за експертним висновком щодо технічної обґрунтованості технічних вимог на приєднання, обсягу робіт.

3.2. Замовник після оплати вартості видачі технічних умов приєднання отримує для підписання проект договору про приєднання до електричних мереж, який розробляється власником мереж на основі Примірного договору про приєднання, схваленого постановою НКРЕ від 14.12.2005 N 1136.

Термін надання проекту договору про приєднання має не перевищувати 15 робочих днів з дня подання власнику мереж заяви про приєднання.

Договір про приєднання має містити умови, які стосуються виключно приєднання відповідної електроустановки замовника до електричної мережі.

Під час дії договору про приєднання до електричних мереж виконання технічних умов приєднання електроустановки є обов'язковим для сторін договору про приєднання й організацій, яким доручено виконувати проектні роботи. У разі необхідності обґрунтованого відхилення від вимог технічних умов приєднання це відхилення має бути погоджене з організацією, яка видала технічні умови приєднання.

3.3. Проектні, будівельно-монтажні і налагоджувальні роботи, пов'язані з виконанням договору про приєднання та технічних умов приєднання, мають виконуватися організаціями та/або фізичними особами, які мають право на виконання цих робіт.

3.4. Замовник за участю проектної організації до початку будівельно-монтажних робіт, пов'язаних з виконанням договору про приєднання, має подати на узгодження власнику мереж проектну документацію електрозабезпечення електроустановки.

Проектна документація виконується відповідно до державних стандартів, норм і правил на підставі отриманих замовником технічних умов приєднання електроустановки.

Проектна документація електрозабезпечення електроустановки напругою понад 1000 В, яка призначена для паралельної роботи з об'єднаною енергетичною системою України, має бути погоджена Держенергонаглядом.

Термін розгляду поданої на узгодження проектної документації і її узгодження, за умови відсутності відхилень від технічних умов приєднання і чинних нормативних документів, не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів з дня отримання власником мереж. За результатами розгляду власником мереж оформляється технічне рішення до проектної документації. У технічному рішенні в стислій формі зазначаються основні показники запроектованих інженерних мереж електрозабезпечення електроустановки, описуються схема електрозабезпечення, вузли обліку тощо. Зауваження та рекомендації до проектної документації викладаються окремим розділом у технічному рішенні.

У разі погодження проектної документації без зауважень гриф про погодження проставляється у правому верхньому куті аркуша "Загальні дані" одного примірника проектної документації.

У тих випадках, коли в розглянутій проектній документації виявлені відхилення від технічних умов приєднання або чинних нормативних документів, власник мереж протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня отримання проекту має надати замовнику лист із зауваженнями та рекомендаціями щодо доопрацювання проектної документації або узгодити її із зауваженнями.

У разі узгодження проектної документації із зауваженнями зауваження і пропозиції до проекту викладаються в супровідному листі, про що на аркуші "Загальні дані" одного примірника проектної документації поруч з грифом про погодження робиться відповідна відмітка.

Термін доопрацювання не може перевищувати 30 календарних днів з дня отримання замовником відхиленої проектної документації.

Після доопрацювання проектної документації термін узгодження має не перевищувати п'ятнадцяти робочих днів з дня отримання власником мереж доопрацьованої проектної документації.

Замовник може продовжити строк доопрацювання проектної документації шляхом надання власнику мереж відповідної заяви не пізніше ніж за 2 робочих дні до закінчення терміну доопрацювання.

Ненадання замовником у визначений термін доопрацьованої проектної документації або неврахування в доопрацьованому проекті зауважень власника мереж або відсутності звернення щодо продовження строку доопрацювання проектної документації може бути підставою для розірвання сторонами договору в установленому законодавством України порядку.

Узгоджена проектна документація електрозабезпечення електроустановки є чинною на весь час дії договору про приєднання.

Зміни до проекту можуть бути внесені згідно з установленим цими Правилами порядком.

3.5. Тимчасове електрозабезпечення струмоприймачів від мереж електропередавальної організації, які планується використати для будівництва (реконструкції чи модернізації) електроустановки, у тому числі будівельно-монтажних, налагоджувальних, випробувальних та інших робіт, пов'язаних з виконанням технічних умов приєднання та умов договору про приєднання електроустановок замовника до електричної мережі, виконується на підставі договору про постачання електричної енергії між підрядником з будівництва і відповідним постачальником електричної енергії.

Приєднання будівельних струмоприймачів підрядної організації до електричних мереж власника мереж виконується відповідно до цих Правил.

Технічні умови приєднання будівельних струмоприймачів до електричної мережі є невід'ємною частиною договору про приєднання будівельних струмоприймачів.

Підключення будівельних струмоприймачів до електричної мережі здійснюється після виконання технічних умов приєднання будівельних струмоприймачів.

З метою тимчасового електрозабезпечення будівельних струмоприймачів договір про постачання електричної енергії укладається у встановленому законодавством України порядку і діє до завершення терміну дії договору про приєднання електроустановки замовника до електричної мережі.

3.6. Умови приєднання до електричної мережі замовника електроустановок для тимчасового електрозабезпечення струмоприймачів, які планується використати для спорудження (реконструкції чи модернізації) електроустановки, у тому числі будівельно-монтажних, налагоджувальних, випробувальних та інших робіт, пов'язаних з виконанням технічних умов та умов договору про приєднання електроустановок замовника, умови постачання електричної енергії замовнику для цих потреб можуть бути за згодою сторін зазначені в договорі про приєднання електроустановок замовника до електричної мережі.

У разі приєднання струмоприймачів підрядних організацій до мереж замовника, взаємовідносини та відповідальність сторін регулюються відповідними договорами між цим замовником та підрядною організацією.

3.7. Будівництво нових ділянок електричної мережі та/або її реконструкція чи модернізація, що виконується з метою приєднання електроустановки замовника, здійснюється власником цієї електричної мережі.

3.8. Після закінчення будівельно-монтажних і налагоджувальних робіт нові та/або реконструйовані чи модернізовані електроустановки мають пройти приймально-здавальні випробування. У разі позитивних результатів випробувань електроустановки приймаються замовником від будівельно-монтажних і налагоджувальних організацій згідно з актами, передбаченими нормативно-технічними документами.

Для приймально-здавальних випробувань дозволяється подача напруги на електроустановку протягом строку випробування на підставі та відповідно до умов відповідного договору.

У разі відсутності зауважень до виконання проекту та технічних умов приєднання електроустановки власники суміжних електроустановок складають акт балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін.

4. Допуск на підключення електроустановки

4.1. Підключення електроустановки замовника до електричної мережі (за винятком електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) здійснюється на підставі акта допуску на підключення до електричної мережі електроустановки.

Допуск на підключення електроустановки замовник має право отримувати як в цілому на всю електроустановку, так і на її складові частини відповідно до умов договору про приєднання.

Підключення до електричної мережі електроустановки замовника, призначеної для виробництва електричної енергії, здійснюється на підставі акта технічної комісії про готовність електроустановки до прийняття в експлуатацію. Акт технічної комісії про готовність електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії, до прийняття в експлуатацію оформляється у разі позитивних результатів приймально-здавальних випробувань цієї електроустановки.

4.2. Усі новозбудовані, реконструйовані та модернізовані електроустановки замовників повинні відповідати вимогам нормативних актів, проектної документації, цих Правил і бути забезпечені проектною, приймально-здавальною та експлуатаційною документацією та засобами захисту від ураження електрострумом.

4.3. Допуск на підключення електроустановки інженерного електрозабезпечення об'єкта замовника (за винятком електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) здійснює організація, яка видала технічні умови (власник електричних мереж, до яких приєднана електроустановка замовника) під час огляду цієї електроустановки в складі робочої комісії.

4.4. Допуск на підключення електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, здійснює державна технічна комісія у встановленому законодавством порядку.

До скликання державної приймальної технічної комісії замовником у встановленому порядку створюється робоча комісія.

Прийняття закінченої будівництвом електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії, в експлуатацію здійснюється державною приймальною технічною комісією лише після усунення всіх недоліків та порушень, виявлених робочою комісією. До акта технічної комісії про готовність установки до прийняття в експлуатацію додається однолінійна схема електрозабезпечення із зазначенням основних параметрів електричної мережі та обладнання. Схема електрозабезпечення підписується особою, відповідальною за електрогосподарство, затверджується керівником замовника та завіряється печаткою.

Допуск на підключення електроустановок, у яких застосовується обладнання іноземного виробництва, проводиться за наявності сертифіката відповідності обладнання до діючих в Україні стандартів, якщо таке обладнання підлягає сертифікації.

4.5. До складу робочої комісії включаються представники замовника, власника мереж та відповідної регіональної інспекції Держенергонагляду.

4.6. Акт допуску на підключення до електричної мережі електроустановки або акт технічної комісії про готовність електроустановки до прийняття в експлуатацію оформляється у разі позитивних результатів приймально-здавальних випробувань електроустановки.

4.7. Для оформлення акта допуску на підключення електроустановки замовник письмово звертається до власника електричних мереж, до яких приєднується електроустановка замовника, із заявою про проведення технічного огляду та допуску на підключення електроустановки до електричної мережі (додаток 6).

4.8. До заяви замовник зобов'язаний додати таку документацію:

технічні умови приєднання електроустановки та довідку про їх виконання організації, яка видала технічні умови;

проектну документацію, погоджену в установленому цими Правилами порядку;

однолінійну схему електрозабезпечення електроустановки;

акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін;

відомості про встановлені та змонтовані засоби обліку електричної енергії, а в разі встановлення засобів диференційного (погодинного) обліку електричної енергії та локального устаткування збору і обробки даних протоколи їх параметризації у вигляді таблиці "Перелік засобів обліку електричної енергії" (додаток 7).

Юридичні особи та фізичні особи (крім населення) додатково надають:

приймально-здавальний акт між будівельно-монтажною і налагоджувальною організацією (із зазначенням номерів ліцензій, дати їх видачі та органу, що видав ліцензії) та замовником;

протокол перевірки знань та наказ про призначення особи, відповідальної за електрогосподарство, або договір про обслуговування електроустановок організацією, яка має право на виконання таких робіт;

список осіб оперативного та оперативно-ремонтного персоналу (прізвище, ім'я, по батькові, посада, кваліфікаційна група з електробезпеки, номери контактних телефонів), яким дозволяється від імені споживача давати заявки на відключення та підключення електроустановок, вести оперативні переговори та записи;

виконавчі схеми, акти на скриті роботи;

документація в залежності від типу електрообладнання, яке допускається до підключення, згідно з главою 1.8 Правил улаштування електроустановок "Норми приймально-здавальних випробувань".

4.9. Власник мереж проводить перевірку відповідності споруджених електроустановок замовника затвердженій проектній документації.

Якщо необхідна документація не надана, надана не в повному обсязі або не відповідає вимогам Правил, технічне обстеження об'єкта не проводиться. Зауваження щодо наданої документації письмово направляються замовнику протягом 5 робочих днів з дня прийняття заяви.

Заява підлягає розгляду в термін до 5 робочих днів, після чого електропередавальна організація разом із замовником узгоджують дату і час технічного обстеження електроустановок.

4.10. Для оформлення результатів приймально-здавальних випробувань електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії, замовник пред'являє представникам відповідної робочої комісії для перевірки та технічного огляду відповідну електроустановку.

4.11. Технічний огляд електроустановок проводиться членами робочої комісії за участю особи, відповідальної за електрогосподарство замовника, протягом 5 робочих днів з дня розгляду заяви. Відповідальна за електрогосподарство замовника особа згідно з Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів має забезпечити належні умови для проведення обстеження та необхідні заходи безпеки.

Під час технічного огляду замовник надає проектну та технічну документацію, акти виконаних робіт тощо в необхідному обсязі.

Робоча комісія проводить перевірку відповідності спорудженої електроустановки замовника затвердженій проектній документації.

Членам робочої комісії під час технічного обстеження забороняється виконувати будь-які роботи в електроустановках замовника.

4.12. Після розгляду наданої документації, обстеження електроустановки та комплексного випробування складається акт допуску на підключення до електричної мережі електроустановки (додаток 8 для юридичних осіб та фізичних осіб (крім населення) або додаток 9 для населення). Акт допуску на підключення до електричної мережі електроустановки містить висновок про відповідність будівельно-монтажних та налагоджувальних робіт затвердженій проектній документації та про можливість підключення електроустановки до електричної мережі.

Після розгляду наданої документації, технічного обстеження електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії, та комплексного випробування державною технічною комісією складається акт про готовність електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії, до експлуатації. Акт містить висновок про можливість підключення до електричної мережі електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії.

До акта додається складена власником мереж, до яких приєднується електроустановка замовника, однолінійна схема інженерного електрозабезпечення із зазначенням основних параметрів мережі та обладнання. Схема електрозабезпечення підписується замовником.

4.13. Акт допуску оформляється у двох примірниках та реєструється в журналі територіального підрозділу електропередавальної організації. Один примірник надається замовнику, другий залишається в структурному підрозділі установи, яка проводила допуск.

4.14. У разі виявлення недоробок та дефектів, відхилення від проекту, відсутності відповідних засобів пожежогасіння, відсутності в замовника власного електротехнічного персоналу, який має необхідні знання, пройшов інструктаж відповідно до Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, та призначеної відповідальної особи за електрогосподарство акт допуску або результати приймально-здавальних випробувань не оформляються.

4.15. У разі неготовності електроустановки власник мереж разом з замовником складають акт, в якому зазначається перелік недоліків з посиланням на конкретні пункти (статті) норм і правил, проектної документації, які порушені.

У разі неготовності електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії, державною приймальною комісією складається акт про відмову в рішенні про введення в експлуатацію електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії, у якому зазначається перелік порушень.

Замовник зобов'язаний усунути виявлені при обстеженні порушення, звернувши особливу увагу на технічний стан електроустановок, організацію розрахункового обліку електричної енергії, наявність резервних джерел електропостачання та їх технічний стан.

Після усунення недоліків електроустановки підлягають повторному обстеженню у порядку, передбаченому цими Правилами.

4.16. До введення в експлуатацію електроустановки з виробництва електричної енергії, робота якої можлива паралельно з електроустановками (електричними мережами) електропередавальної організації, власником електроустановки з виробництва електричної енергії разом з відповідною електропередавальною організацією має бути розроблено та узгоджено порядок взаємодії оперативного персоналу електропередавальної організації з оперативним персоналом власника електроустановки з виробництва електричної енергії під час включення в роботу електроустановки з виробництва електричної енергії.

5. Підключення електроустановки до електричної мережі

5.1. Підключення електроустановки замовника до електричної мережі здійснюється власником мереж відповідно до договору про приєднання, про що обов'язково повідомляється постачальник електричної енергії за регульованим тарифом, на території ліцензованої діяльності якого відбувається підключення.

У разі, якщо підключається електроустановка, призначена для виробництва електричної енергії та паралельної роботи з об'єднаною енергетичною системою України, про її підключення повідомляється державне підприємство, яке виконує функції диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об'єднаною енергетичною системою України.

5.2. Підключення електроустановки замовника до електричної мережі проводиться відповідно до умов договору про приєднання протягом 5 робочих днів після виконання таких вимог:

1) схема електрозабезпечення й електроустановка замовника (нова або реконструйована чи модернізована), схема розрахункового обліку електричної енергії відповідають вимогам чинних нормативних документів, технічним умовам приєднання електроустановки, проектній документації, узгодженій у встановленому порядку;

2) виконавча, технічна та приймально-здавальна документація надані замовником у повному обсязі і відповідають вимогам нормативних документів;

3) оформлено допуск на підключення електроустановки інженерного електрозабезпечення об'єкта;

4) замовником оплачена визначена договором вартість послуг за приєднання та підключення;

5) укладені договір про постачання електричної енергії (про користування електричною енергією) та в обумовлених Правилами користування електричною енергією випадках договір про спільне використання технологічних електричних мереж або про технічне забезпечення електропостачання, а власником електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії, укладені передбачені законодавством договори, пов'язані з виробництвом, передачею та продажем виробленої електричної енергії (у разі необхідності);

6) у замовника є оперативний та оперативно-ремонтний персонал та особа, відповідальна за електрогосподарство, або укладений договір про обслуговування електроустановок замовника з організаціями або фізичними особами, які атестовані, пройшли навчання, перевірку знань та мають право на виконання таких робіт;

7) установлені згідно з вимогами законодавства та нормативно-технічних документів засоби розрахункового (комерційного) обліку, а для електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, виконано роботи з уведення точок обліку електричної енергії до інформаційно-обчислювального комплексу електропередавальної організації та проведення погодження звітних макетів;

8) у разі потреби між власником транзитної електроустановки та організацією, яка має право на виконання відповідних робіт, укладено договір про оперативно-технічне обслуговування транзитних електроустановок (кабельних ліній, розподільчих пунктів, трансформаторних підстанцій тощо), які набули статусу транзитних після виконання технічних умов приєднання електроустановки замовника відповідно до договору про приєднання.

5.3. Оперативно-технічне обслуговування транзитної електроустановки може здійснюватись її власником самостійно або шляхом передачі цієї електроустановки електропередавальній організації у встановленому законодавством України порядку згідно з відповідним договором.

5.4. Підключення до електричної мережі електроустановок та об'єктів, які протягом місяця були знеструмлені, здійснюється після технічного огляду і оформлення акта допуску на підключення електроустановки до електричної мережі в установленому цими Правилами порядку.

 

Начальник відділу регулювання
відносин ліцензіатів із
споживачами 


 
І. Городиський 


 

Додаток 1
до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж


Опитувальний лист для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

(типова форма)

        1. Найменування, місцезнаходження, телефон замовника: _________________________________
______________________________________________________________________________________.
       2. Найменування, місцезнаходження, телефон проектної організації: _________________________
______________________________________________________________________________________.
______________________________________________________________________________________.
        3. Назва, місцезнаходження та функціональне призначення об'єкта: _________________________
______________________________________________________________________________________.
______________________________________________________________________________________.
        4. Нове будівництво, реконструкція, модернізація, збільшення потужності.
          ——————————————————————————————————————————
                                                                              (зайве закреслити)
        5. Сумарне розрахункове електричне навантаження електроустановок замовника:
______________________________________________________________________________________.
  6. Категорія надійності електропостачання струмоприймачів замовника за надійністю електропостачання (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії): 


Струмоприймач (назва) 

Належність (за прогнозом) до екологічної або аварійної броні 

Категорія за ПУЕ 

Розрахункове навантаження 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


        7. Рік початку будівництва (реконструкції, модернізації): 

____________________. 

Рік уведення об'єкта в експлуатацію: 

____________________, 

Графік уведення в дію потужностей за роками: ______________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
        8. Режим роботи електроустановок: ___________________________________________________.
        9. Орієнтовна схема підключення: _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
        10. Потужність будівельних електромеханізмів ______________ кВт, категорія ________________.

Проектувальна організація: 

Замовник: 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

М. П. 

М. П. 

________________
              (підпис) 

__________________
       (прізвище, ініціали) 

_______________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 


 

Додаток 2
до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж 


Опитувальний лист для населення

(типова форма)

        1. Сумарне розрахункове електричне навантаження електроустановки замовника:
__________________________________________________________________________________ кВт,
у тому числі необхідна потужність електротермічного обладнання: _________________________ кВт.

        2. Напруга приєднання: _________________________________________________________ кВ.

        3. Відомості щодо необхідної замовнику категорії надійності електропостачання об'єкта та
електротермічного обладнання: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

        4. Орієнтовна схема підключення: _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________. 

  

    Замовник:
________________________________
________________________________
________________________________

  

  

  

__________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

  


 

Додаток 3
до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж 


Технічні умови приєднання до електричних мереж електроустановок юридичних осіб та фізичних осіб (крім населення)

(типова форма)

Додаток ________
до договору про приєднання до електричних мереж
від "___" ____________ року
N ___________


Дата видачі "___" ____________ 20__ року
______________________________________________________________________________________
                                                              (назва об'єкта та повне найменування замовника)
1. Місцезнаходження об'єкта замовника: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
Призначення об'єкта ___________________________________________________________________.
Прогнозований рік завершення будівництва: _______________________________________________.
2. Величини розрахункового максимального навантаження _________ кВт,
у тому числі: 

I категорія
у тому числі для:
електронагрівальних установок
екологічної броні
аварійної броні
технологічної броні 

_______ кВт,
 
______ кВт (у разі необхідності),
______ кВт,
______ кВт,
______ кВт; 

II категорія
у тому числі для:
електронагрівальних установок
екологічної броні
аварійної броні
технологічної броні 

______ кВт,
 
______ кВт (у разі необхідності),
______ кВт,
______ кВт,
______ кВт; 

III категорія
у тому числі для:
електронагрівальних установок 

______ кВт,
 
______ кВт (у разі необхідності). 

3. Джерело електропостачання ___________________________________________________________.
                                                                                              (ТП, власник ТП, блок-станція)
4. Точка приєднання ___________________________________________, опора N ________________.
                                                                     (диспетчерська назва ЛЕП)
Напруга в точці приєднання: _____________________ В.
5. Розрахункове значення струму короткого замикання в точці приєднання електроустановки
замовника: ____________________ А.
Розрахунок виконано: ___________________________________________________________________
                                                              (назва проектної, наукової або іншої організації, яка виконала розрахунок)
____________________________________________________________________________ (додається).
6. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.
7. Для одержання потужності замовнику необхідно виконати:
7.1. Вимоги до електромереж основного живлення:
________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
7.2. Вимоги до електромереж резервного живлення, в тому числі виділення відповідного електрообладнання на окремі резервні лінії живлення для збереження електропостачання цього електрообладнання у разі виникнення дефіциту потужності в об'єднаній енергосистемі:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
7.3. Вимоги до розрахункового обліку електричної енергії: _____________________________________
______________________________________________________________________________________.
7.4. Вимоги до компенсації реактивної потужності ___________________________________________
______________________________________________________________________________________.
7.5. Вимоги до автоматичного частотного розвантаження (АЧР), системної протиаварійної автоматики (СПА): _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
7.6.* Установлення засобів вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
7.7. Вимоги до релейного захисту й автоматики, захисту від коротких замикань та перевантажень, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою шиною нейтралі тощо:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
7.8. Вимоги до телемеханіки та зв'язку: _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
7.9. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги й електробезпеки: ______________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
7.10. Специфічні вимоги щодо живлення електроустановок замовника, які стосуються резервного живлення, допустимості паралельної роботи елементів електричної мережі:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
8. Додаткові вимоги та умови:
8.1.* Додаткова потужність для споживачів, які будуть підключені в перспективі на договірних умовах: _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
8.2. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
8.2.1.* Додаткові технічні умови приєднання будівельних струмоприймачів, у разі необхідності, одержати: _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
8.3.* Рекомендації щодо використання типових проектів електрозабезпечення електроустановок:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
8.4. Рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження: ___________________________
______________________________________________________________________________________.
9. До початку будівництва проект погодити з _______________________________________________
______________________________________________________________________________________.

 

Головний інженер _________________   ____________________

Вик. інженер _____________________ тел. __________________


____________
* Заповнюються за згодою замовника.

 

Додаток 4
до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж 


Технічні умови приєднання до електричних мереж електроустановок для населення

(типова форма)

Додаток _____
до договору про приєднання до електричних мереж
"___" ____________ року
N _____________


Дата видачі "___" ____________ 20__ року.
_____________________________________________________________________________________.
                                                                (назва споруди - житловий будинок, гараж, дачний будинок тощо)
1. Місцезнаходження об'єкта замовника
_____________________________________________________________________________________.
                                            (назва населеного пункту, вулиці, N ділянки у кварталі індивідуальної забудови)
2. Величини прогнозованого навантаження потужністю _______ кВт,

у тому числі для: 

стаціонарної електричної плити
електричного підігріву води
опалення приміщень 

______ кВт,
______ кВт,
______ кВт. 

3. Напруга ___________ В.
                              (220, 380)
4. Джерело електропостачання: __________________________________________________________.
                                                                                                             (ТП, власник ТП, блок-станція)
_____________________________________________________________, опора N ________________.
                                                      (диспетчерська назва ЛЕП)
5. Точка підключення: __________________________________________________________________.
                                                                    (відповідно до межі експлуатаційної відповідальності)
6. Вимоги до влаштування заземлення та захисних заходів електробезпеки в точці підключення:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
7. Розрахунковий облік електричної енергії: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
               (вимоги до влаштування обліку - розташування, тип засобу обліку, монтаж дооблікового автомата тощо)
8. Влаштування захисту від пошкоджень та обмеження дозволеної потужності:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
      (тип дооблікових та післяоблікових автоматів з зазначенням допустимих величин струмів вимкнення пристроїв,
                     пристрій захисного вимкнення, монтаж контуру заземлення, виконання силової електропроводки в
                                                                                           3-провідному виконанні тощо)
9. Перелік документів, які необхідно надати для підключення: _________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                      (протоколи випробування електропроводки та заміру контуру заземлення, акти прихованих робіт,
                                                                                   сертифікат на опори тощо)
10. Інші вимоги, передбачені законодавством України: _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
11. Акт допуску на підключення оформити в _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

 

Головний інженер (інженер РЕМ) 

__________[______
            (підпис)

______________________________
                     (прізвище та ініціали) 

Виконавець _______________
                                       (посада)

________________
            (підпис) 

______________________________
                     (прізвище та ініціали) 

Контактний телефон виконавця:

________________


 

Додаток 5
до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж 


Технічні умови приєднання електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії

(типова форма)

Додаток _____
до договору про приєднання до електричних мереж
"___" ____________ року
N _______


Дата видачі "___" ____________ 20__ року.
______________________________________________________________________________________
                                                                                                      (назва об'єкта)
Розрахункові значення:
Струм короткого замикання в точці підключення                              ________ А;
Нормально допустимий струм обладнання електроустановки         ________ А;
Максимальний ударний струм несинхронного включення              ________ А.

Розрахунки виконано: ___________________________________________________________________
                                                                 (назва проектної, наукової або іншої організації, яка виконала розрахунки)
___________________________________________________________________________ (додаються).
1. Місцезнаходження об'єкта, його назва:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. Прогнозована величина електричної потужності _______ кВт,
у тому числі:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3. Точка приєднання _________________________________________________, опора N __________
                                                                                 (диспетчерська назва ЛЕП, ТП)
4. Вимоги до точки приєднання:
4.1. Перевірка обладнання в точці приєднання на дію струму короткого замикання, виходячи з умов підживлення короткого замикання від електроустановки:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4.2. Обладнання комірки в точці приєднання дуговим захистом за струмовим принципом:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4.3. Вимоги щодо встановлення устаткування, яке унеможливлює пошкодження обладнання в точці приєднання у разі несинхронного включення: ______________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4.4. Обладнання схеми переключення електроустановки в електричну мережу замовника пристроєм для блокування або двостороннім трьохполюсним перекидним рубильником з метою уникнення подачі напруги електроустановки в Об'єднану енергетичну систему України та одночасне підключення мереж замовника до Об'єднаної енергетичної системи України та електрогенераційної установки:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4.5. Улаштування на розподільчому щиті електроустановки постійного контролю наявності напруги з боку об'єднаної енергетичної системи України:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
5. Компенсація реактивної потужності _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
6. Розрахунковий облік відпущеної електричної енергії ________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
7. Для приєднання електроустановки замовнику необхідно забезпечити технічні характеристики електричної мережі від точки (точок) приєднання до електроустановки:
7.1. Лінії основного приєднання: __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
7.2. Лінії резервного приєднання: _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
7.3. Вимоги щодо влаштування автоматичного переводу навантаження електроустановки в разі аварійного знеструмлення в точці приєднання: _______________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
7.4. Установлення автоматики відокремлення для переводу електроустановки в разі порушень в об'єднаній енергетичній системі України в автономний режим роботи, а також можливість ручної та автоматичної синхронізації та виведення електроустановки на паралельну роботу з об'єднаною енергетичною системою України:
_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
7.5. Засоби поліпшення якості та забезпечення електромагнітної сумісності: ______________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
7.6. Засоби вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
8. Релейний захист і автоматика, захист від коротких замикань та перевантажень, у тому числі вимоги щодо влаштування резервного захисту у разі відмови захисту обладнання, що відключає коротке замикання в бік електроустановки: _________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
9. Телемеханізація: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
10. Організація зв'язку: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
11. Організація змін в інформаційно-обчислювальному комплексі: ______________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
12. Плани траси ЛЕП 0,4 - 10 кВ і місце розташування ТП 6-10/0,4 кВ погодити з усіма заінтересованими організаціями, землевласниками (землекористувачами) та _____________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
13. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності: ________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
14. До початку будівництва проект погодити з: _____________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
15. Оформити допуск на підключення об'єкта під напругу відповідно до законодавства:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
16. Додаткові вимоги та рекомендації (за згодою замовника):
16.1. Рекомендації щодо використання типових проектів електрозабезпечення електроустановок:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
16.2. Рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження: __________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
16.3. Рекомендації щодо встановлення засобів діагностики та реєстрації аварійних параметрів та режимів роботи електроустановки: ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

17. Примітки:

        1. Для електроустановки, не призначеної для паралельної роботи з об'єднаною енергетичною системою України, заповнюються тільки пункти 1, 2, 3, 4.4, 4.5, 7.1, 15.1.

        2. Для електроустановки, що призначена для паралельної роботи з Об'єднаною енергетичною системою України, не заповнюються пункти 4.4 та 4.5.

 

Головний інженер __________________   ___________________

Вик. інженер _____________________ тел. __________________ 


 

Додаток 6
до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж 


Начальнику ___________________________________________________________________________
                                    (назва структурного підрозділу Держенергонагляду України або електропередавальної організації)
"___" ____________ 20__ року 


Заява
про проведення технічного огляду та оформлення допуску на підключення електроустановки до електричної мережі

_______________________________________________________________________________
(найменування або П. І. Б. фізичної особи - власника електроустановки)

        Прошу провести первинний (повторний) технічний огляд для оформлення акта допуску на підключення до електричної мережі електроустановки:
______________________________________________________________________________________
                                                                      (назва електроустановки та її місцезнаходження)
___________________________, ____________________________, _____________________________
       (потужність електроустановки,              рівень напруги в точці приєднання,         категорія надійності електропостачання)
        * Відповідальною особою за електрогосподарство призначений наказом
від "___" ____________ 20__ року N _____
______________________________________________________________________________________
                                                                                     (П. І. Б., посада, освіта, спеціальність)
        * Електроустановка прийнята від будівельно-монтажної організації замовником згідно з
___________________________________ "___" ____________ 20__ року за N ______.
              (назва та реквізити документа)

       * Для обслуговування електроустановки залучається атестований персонал,
договір від "___" ____________ 20__ року N _____. 
        До заяви додається така документація: 
        * - список осіб оперативного та оперативно-ремонтного персоналу, яким дозволяється від імені Замовника давати заявки на відключення та підключення електроустановок, вести оперативні переговори; 
       * - протокол від "___" ____________ 20__ року N _______ перевірки знань Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів та Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
        * - приймально-здавальний акт між будівельно-монтажною і налагоджувальною організацією
та замовником; 
        * - документація залежно від типу електрообладнання, яке допускається до підключення згідно з главою 1.8 Правил улаштування електроустановок "Норми приймально-здавальних випробувань" на _______ аркушах (додається); 
       - технічні умови від "___" ____________ 20__ року N _______; 
       - проект електроустановки;
       - довідка організації, яка видала технічні умови щодо їх виконання та рішення цієї організації щодо 
відповідності проекту технічним умовам;
       - акт розмежування балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповідальності сторін;
       - однолінійна схема електропостачання.

        * М. П.


_________________
(підпис) 

_____________________________
(П. І. Б.) 

 


Примітка. Позначення "*" не стосується фізичних осіб - власників індивідуального житла, електроустановки яких приєднуються до мереж напругою 0,4 кВ.

 

Додаток 7
до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж 


Перелік засобів обліку електричної енергії

N
з/п

Точка приєднання, приєднана потужність, кВт 

Вимірювальні трансформатори струму 

Лічильники 

Примітка

КТС

тип, клас точності

рік останньої повірки 

міжпові-
рочний інтервал

тип, клас точності

Iном/Imax А 

покази

рік останньої повірки 

міжпові-
рочний інтервал

відповідність умов експлуатації температур-
ному режиму

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 

Додаток 8
до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж 


Акт допуску на підключення до електричної мережі електроустановки

        "___" ____________ 20__ року ________________________________________________________
                                                                                                                            (місце складення акта) 

Електроустановка належить _____________________________________________________________
                  (найменування підприємства та П. І. Б. його керівника або П. І. Б. власника - фізичної особи, контактні телефони)
розташована ___________________________________________________________________________
Цей акт складено _______________________________________________________________________
                                                         (представник власника мереж/електропередавальної організації, П. І. Б., посада)
у присутності представника споживача в особі ______________________________________________
                                                                                                                                                         (П. І. Б., посада)
про те, що після монтажу та наладки проведено огляд змонтованого (реконструйованого) електрообладнання _____________________________________________________________________
                                                                                                                 (наводиться перелік обладнання)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Надана така технічна документація:

        1. Технічні умови від "___" ____________ 20__ року N ______, видані
______________________________________________________________________________________,
                                                                                   (назва організації, яка видала технічні умови)
продовжені ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
        2. Проектна документація розроблена __________________________________________________
                                                                                                                          (назва організації, яка розробила проект)
Рішення за проектом: ____________________________________________________________________
                                                         (суть рішення: відповідність нормативно-технічним документам, технічним умовам тощо)
від "___" ____________ 20__ року N ______.
 (документ, який засвідчує узгодження проектної документації)
     3. Акт робочої комісії про готовність закінченого будівництвом об'єкта для пред'явлення державній приймальній комісії від "___" ____________ 20__ р. N _____.
Монтаж здійснено ______________________________________________________________________
                                                                                                     (найменування організації, ліцензія)
Випробування, наладка проведені _________________________________________________________
                                                                                                     (найменування організації, ліцензія)
        4. Акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін від "___" ____________ 20__ р. N ______.
        5. Протоколи вимірів відповідно до вимог ПУЕ (навести перелік)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Під час огляду встановлено:

        1. Відповідальним за електрогосподарство призначений згідно з наказом від "___" ____________ 20_ року N __________ _________________________________________________________________,
                                                                                                    (П. І. Б. відповідальної особи)
який має _________ групу з електробезпеки.
        2. Елементи електроустановки та облік змонтовано відповідно до вимог нормативно-технічних документів, проектних рішень та технічних умов приєднання електроустановки.
        3. Електроустановка забезпечена приймально-здавальною та експлуатаційною документацією.
        4. Електроустановка забезпечена засобами захисту від ураження електрострумом.
       5. Обладнання іноземного виробництва сертифіковане на території України (навести перелік, який включає назву обладнання, назву країни-виробника, номер сертифіката відповідності обладнання діючим в Україні стандартам): __________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
      6. За результатами комплексного випробування устаткування, дефектів електроустановки та недоліків у роботі електроустановки не виявлено.
        7. Схема електропостачання забезпечує передбачену технічними умовами категорію надійності електропостачання (додається).
        8. Засоби обліку електричної енергії (таблиця додається).

Висновок про допуск на підключення електроустановки

        На підставі наданої технічної документації та огляду електроустановки
______________________________________________________________________________________
                                                                                (назва об'єкта (електроустановки), перелік обладнання)
можуть бути підключені до електричної мережі.

Підключення електроустановки проводиться власником електричних мереж відповідно до договору про приєднання на підставі цього акта допуску на підключення.

Примітка. Документація, пов'язана з прийняттям об'єкта в цілому та/або його частин, має зберігатися у замовника та/або організації, яка здійснює експлуатацію об'єкта, протягом усього терміну експлуатації.

Акт допуску складено на _____ аркушах в _____ примірниках.

Акт допуску склав:

Уповноважена особа
організації, що проводила огляд: 

__________________
(посада) 

__________________________________
(П. І. Б.) 

_______________
(підпис) 

Під час огляду присутній: 

Представник споживача 

__________________________________
(П. І. Б.) 

_______________
(підпис) 


 

Додаток 9
до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж 


Акт допуску на підключення до електричної мережі електроустановки
(для населення)

        "___" ____________ 20__ року ________________________________________________________
                                                                                                                        (місце складення акта)
Електроустановка належить _____________________________________________________________,
                                                                                                     (П. І. Б. фізичної особи, контактні телефони)
розташована __________________________________________________________________________.
                                                                                                        (місцезнаходження електроустановки)
Цей акт складено _______________________________________________________________________
                                                          (представник власника мереж/електропередавальної організації, П. І. Б., посада)
у присутності замовника ________________________________________________________________.
                                                                                                                         (П. І. Б.)
про те, що після монтажу проведено огляд змонтованого (реконструйованого) електрообладнання ______________________________________________________________________________________
                                                                                         (наводиться перелік обладнання)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

Надана така технічна документація:

        1. Технічні умови від "___" ____________ 20__ року N ______, видані
______________________________________________________________________________________,
                                                                           (найменування організації, яка видала технічні умови)
продовжені ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
        2. Проектна документація розроблена __________________________________________________
                                                                                                                (найменування організації, яка розробила проект)
Рішення за проектом ____________________________________________________________________
                                                       (суть рішення: відповідність нормативно-технічним документам, технічним умовам тощо)
від "___" ____________ 20__ року N _______.
      (документ, який засвідчує погодження проектної документації)
        3. Монтаж здійснено _______________________________________________________________.
                                                                                                      (найменування організації, ліцензія)
Випробування, наладка проведені ________________________________________________________.
                                                                                                      (найменування організації, ліцензія)
        4. Акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін від "___" ____________ 20__ р. N __________.
        5. Протоколи вимірів відповідно до вимог ПУЕ (навести перелік)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

Під час обстеження встановлено:

        1. Елементи електроустановки та облік змонтовано відповідно до вимог нормативно-технічних документів, проектних рішень та технічних умов приєднання електроустановки.
        2. Електроустановка забезпечена проектною документацією.
        3. Електроустановка забезпечена засобами захисту від ураження електрострумом.
        4. Схема електропостачання забезпечує передбачену технічними умовами категорію надійності електропостачання (додається).
        5. Засоби обліку електричної енергії:
        - лічильник: тип _______________________, номер ____________________, клас точності _____, номінальний струм ______ А, покази _______________ кВт·год., рік повірки _________________;
        - трансформатори струму: номер _________________, тип _______________, клас точності ____, Ктс __________, рік останньої повірки _________. 

Висновок про допуск на підключення електроустановки

        На підставі наданої технічної документації та обстеження електроустановки (а)
______________________________________________________________________________________
                                                                                      (назва об'єкта (електроустановки), перелік обладнання)
можуть бути підключені до електричної мережі.

Підключення електроустановки проводиться власником електричних мереж відповідно до договору про приєднання на підставі цього акта допуску на підключення.

Акт допуску складено на _____ аркушах у _____ примірниках.

Акт допуску склав:

Уповноважена особа
організації, що проводила огляд: 

__________________
(посада) 

________________________________________
(П. І. Б.) 

_________________
(підпис) 

Під час огляду присутній: 

Замовник 

________________________________________
(П. І. Б.) 

_________________
(підпис) 


____________

 

Hosted by uCoz